±800 kV Hami – Zhengzhou DC Transmissão

China

2012-2013

±800 kV Hami – Zhengzhou DC Transmissão

2.210 km, 5.000 A e potência nominal 8.000 MW